Όροι Συμμετοχής

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «COCA–COLA 3Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, επί της οδού Φραγκοκλησιάς αρ. 9, με ΑΦΜ 094277965 της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ.Γιώτα Λαμπροπούλου & Παναγιώτη Θανάσουλα (εφεξής η «COCA-COLA 3E»), σε συνεργασία με την ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, η οποία εδρεύει στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, επί της οδού Κενταύρου αρ. 3, με ΑΦΜ 800513016 της ΔΟΥ Παλλήνης και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Γεώργιο Παπαζαφειρόπουλο,(εφεξής καλούμενες από κοινού οι «Διοργανώτριες») προκηρύσσουν τη διεξαγωγή τουρνουά ποδοσφαίρου 5×5 με την ονομασία «COCA-COLA SYSTEM CUP» (εφεξής το «Τουρνουά»), το οποίο θα διεξαχθεί από 1/02/2015 έως και 03/05/2015 σε τέσσερις (4) πόλεις της Ελλάδος και ειδικότερα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο και Πάτρα σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν καταρχήν οι υπάλληλοι των εταιριών Coca-Cola Τρία Έψιλον, Coca-Cola Τρία Έψιλον Group, Coca-Cola Hellas AE καθώς και υπάλληλοι των εταιριών λιανεμπορίου που συνεργάζονται με τις προαναφερθείσες εταιρίες. Επίσης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν και άτομα που δεν εργάζονται στις παραπάνω εταιρίες εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους , υπό τον περιορισμό ότι στη σύνθεση κάθε ομάδας δεν θα υπάρχουν περισσότεροι από δύο (2) παίκτες οι οποίοι δεν είναι εργαζόμενοι στις παραπάνω εταιρίες (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να συμμετέχουν στο Τουρνουά αγωνιζόμενοι σε ομάδες και δηλώνοντας συμμετοχή για μία από τις πόλεις στις οποίες θα διεξάγεται το Τουρνουά. Κάθε ομάδα που συμμετέχει στο Τουρνουά μπορεί να δηλώσει από πέντε (5) έως οκτώ (8) παίκτες.

1.3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στους αγώνες του Τουρνουά αποτελεί η επίδειξη σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους των Διοργανωτριών ή/και των εκάστοτε εγκαταστάσεων, όπου διεξάγεται το Τουρνουά, της αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου επίσημου-κρατικού εγγράφου που φέρει φωτογραφία και από το οποίο προκύπτει η ταυτοπροσωπία των Συμμετεχόντων.

1.4. Για τη συμμετοχή στο Τουρνουά δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας των Διοργανωτριών ή/και η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού αντιτίμου.

2.1. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 1.1 και 1.2 του παρόντος, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στο Τουρνουά μπορεί να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Μέσω αποστολής της συμπληρωμένης Αίτησης Συμμετοχής, η οποία θα είναι διαθέσιμη στις γραμματείες των εγκαταστάσεων των εταιριών Coca-Cola Τρία Έψιλον, Coca-Cola Τρία Έψιλον Group, Coca-Cola Hellas AE με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση ccsystemcup@grassroots.gr. Ο Αρχηγός κάθε ομάδας πρέπει να συμπληρώσει την ονομασία της ομάδας, τα στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και να υπογράψει την Αίτηση Συμμετοχής. Τα υπόλοιπα μέλη – Συμμετέχοντες της ομάδας πρέπει να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία: i) Ονοματεπώνυμο, ii) Εταιρεία στην οποία εργάζονται (σε περίπτωση που είναι υπάλληλοι των ως άνω εταιριών), iii) e-mail, iv) αριθμός κινητού τηλεφώνου, και v) υπογραφή.

β) Τηλεφωνικά, καλώντας στο 6949442144 από Τρίτη έως Πέμπτη και ώρα από τις 12.00 έως τις 18.00.

γ) Αποστέλλοντας την έντυπη Αίτηση Συμμετοχής συμπληρωμένη στην παρακάτω διεύθυνση:

Λ. Κηφισίας 32

Μαρούσι, 15125

Atrina Center

Celeritas, Γραφείο Ράλλυ Ακρόπολις

2.2. Οι Συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους.

2.3. Όλες οι αιτήσεις συμμετοχής, θα πρέπει να έχουν κατατεθεί και παραληφθεί από τις Διοργανώτριες με κάποιον από τους τρόπους που περιγράφονται ανωτέρω τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά κάθε πόλης για το οποίο κατατίθεται η αίτηση.

2.4. Θεωρούνται έγκυρες και γίνονται αποδεκτές μόνο οι συμμετοχές των ομάδων, τα μέλη των οποίων έχουν συμπληρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται στην Αίτηση Συμμετοχής και έχουν αποδεχτεί τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής υπογράφοντας στο ειδικό πεδίο δίπλα από τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

2.5. Αντικατάσταση ποδοσφαιριστή-μέλους ομάδας επιτρέπεται μέχρι και τριάντα (30) λεπτά πριν από την έναρξη του πρώτου αγώνα κάθε ομάδας στη Γραμματεία του Τουρνουά στην εγκατάσταση όπου διεξάγονται οι αγώνες. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των μελών που δεν είναι εργαζόμενοι σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες εταιρίες στον όρο 1.1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2).

2.6. Κατά την υποβολή της συμμετοχής θα δηλώνεται και η ονομασία της ομάδας. Οι Διοργανώτριες διατηρούν το δικαίωμα να μην καταχωρίσουν, να διαγράψουν ή/και να αλλάξουν την ονομασία ομάδας που δηλώθηκε στην Αίτηση Συμμετοχής, καθώς και να μην επιτρέψουν τη χρήση της εν λόγω ονομασίας (ενδεικτικά σε επίσημη αλληλογραφία, έντυπα, δελτία τύπου κλπ.), σε περίπτωση που κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια κρίνουν ότι προσβάλλουν την προσωπικότητα τρίτων (όπως ενδεικτικά με την καταχώριση ονομασίας που περιέχει περιεχόμενο άσεμνο, ανήθικο, χλευαστικό, υβριστικό, πορνογραφικό, ρατσιστικό, βλάσφημο, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό ή κατά οποιονδήποτε τρόπο μη αποδεκτό). Η νέα ονομασία θα γίνει σε συνεννόηση με την ομάδα. Σε περίπτωση που τα μέλη της ομάδας δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των Διοργανωτριών και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ακατάλληλη ονομασία, η εν λόγω ομάδα θα αποκλείεται από το Τουρνουά.

  1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

Το Τουρνουά αποτελείται από δύο (2) Φάσεις ως ακολούθως:

Φάση 1: ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΗΣ

Στη Φάση 1 συμμετέχουν όλες οι ομάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή έγκυρα και έγκαιρα στην εκάστοτε πόλη και περιλαμβάνει αγώνες σε ομίλους και αγώνες Knock-out, οι οποίοι θα οργανωθούν από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια.

Φάση 2: ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ

Στη Φάση 2 προκρίνεται και συμμετέχει η πρωταθλήτρια ομάδα του κάθε Τουρνουά πόλης και περιλαμβάνει αγώνες Knock-out. Στη Φάση 2 θα διασταυρωθούν οι ομάδες ως ακολούθως:

Στην προημιτελική φάση, η νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Αθήνας θα διασταυρωθεί με τη νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Πάτρας και η νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Θεσσαλονίκης θα διασταυρωθεί με τη νικήτρια ομάδα του Τουρνουά Βόλου. Στον τελικό του Τουρνουά θα διασταυρωθούν οι νικήτριες ομάδες των ως άνω ζευγαριών.

  1. ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ

4.1. Οι ημερομηνίες και οι εγκαταστάσεις όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες της Φάσης 1 «Τουρνουά Πόλης» είναι:

Τουρνουά Θεσσαλονίκης: Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου 2015 (Love Football Sports Center)

Τουρνουά Βόλου: Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015 (Volos Football Land)

Τουρνουά Πάτρας: Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015 (Rossoneri MFC)

Τουρνουά Αθήνας: Κυριακή, 19 Απριλίου 2015. Οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί το Τουρνουά της Αθήνας θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη του Τουρνουά και πάντως μέχρι τις 28/02/2015.

4.2. Οι αγώνες της Φάσης 2 θα διεξαχθούν στις 2 και 3 Μαΐου 2015 στην Αθήνα. Τα γήπεδα και οι εγκαταστάσεις διεξαγωγής της Φάσης 2 θα ανακοινωθούν από τις Διοργανώτριες σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από τη διεξαγωγή τους.

4.3. O αρχηγός κάθε ομάδας θα ειδοποιείται σχετικά με τον χρόνο και τόπο διεξαγωγής των αγώνων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του αρχηγού της κάθε ομάδας επειδή ο τελευταίος δεν απάντησε για οποιονδήποτε λόγο είτε στο e-mail που τους απεστάλη από τις Διοργανώτριες είτε στις τηλεφωνικές κλήσεις που του έγιναν ή επειδή η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) ή ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που δήλωσε δεν είναι ορθά ή έχουν απενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον αρχηγό της ομάδας και η ομάδα δεν εμφανιστεί στην προκαθορισμένο χρόνο και τόπο διεξαγωγής του εκάστοτε αγώνα, το δικαίωμα συμμετοχής αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι των Διοργανωτριών. Σε εν λόγω περίπτωση, η ομάδα θεωρείται ότι δεν προσήλθε να αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα, ενώ ο αγώνας κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα με σκορ 2-0.

Η προσπάθεια ειδοποίησης του αρχηγού κάθε ομάδας θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου.

4.4. H COCA-COLA 3E διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Τουρνουά ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλο όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου αλλά και του τόπου (εγκαταστάσεις) διεξαγωγής του Τουρνουά. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στους Συμμετέχοντες μέσω επικοινωνίας στα στοιχεία που δήλωσαν στην Αίτηση Συμμετοχής με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λπ. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης και ενημέρωσης των Συμμετεχόντων. Επίσης, οι εν λόγω μεταβολές θα γνωστοποιούνται και στην ιστοσελίδα www.grassroots.gr H COCA-COLA 3E μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Τουρνουά χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, οι Διοργανώτριες ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Τουρνουά, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά των Διοργανωτριών ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Τουρνουά ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

5.1. Τα μέλη της νικήτριας ομάδας θα κερδίσουν και θα παραλάβουν ως έπαθλο δώρα που θα επιλεχθούν από την COCA-COLA 3E κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και θα ανακοινωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα από την COCA-COLA 3E (εφεξής τα «Δώρα»).

5.2. Η παραλαβή των Δώρων θα πραγματοποιηθεί κατά τρόπο και χρόνο που θα προσδιοριστεί από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Οι Διοργανώτριες θα ενημερώσουν εγκαίρως τα μέλη της νικήτριας ομάδας σχετικά με την παραλαβή των Δώρων. Τυχόν έξοδα αποστολής των Δώρων βαραίνουν την COCA-COLA 3E.

5.3 Διευκρινίζεται ότι οι Διοργανώτριες, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των μελών της νικήτριας ομάδας κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους.

5.4. Οι Διοργανώτριες δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οιοδήποτε μέλος της νικήτριας ομάδας έχει αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το Δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Τουρνουά. Στις περιπτώσεις αυτές το μέλος της νικήτριας ομάδας χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της COCA-COLA 3E, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση των μη αποδοθέντων δώρων είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

5.5. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται με αιτία το Τουρνουά, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κ.λ.π., έναντι των Διοργανωτριών. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη των Διοργανωτριών περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

5.6. Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Τουρνουά είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Μετά την ολοκλήρωση του Τουρνουά και την ειδοποίηση των νικητών, οι Διοργανώτριες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για τυχόν ελάττωμα των Δώρων του Τουρνουά ή/και για τυχόν βλάβη – ζημία για οποιονδήποτε λόγο από Δώρο και την χρήση αυτού ή/και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με το δώρο εταιρίες.

  1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ (5Χ5) ΤΟΥΡΝΟΥΑ COCA-COLA SYSTEM CUP

6.1. Ο αριθμός των παικτών σε κάθε ομάδα δεν μπορεί να ξεπερνάει τους οκτώ (8), εκ των οποίων ο ένας (1) είναι ο τερματοφύλακας.

6.2. Μια ομάδα δεν μπορεί να ξεκινήσει τον αγώνα της, ή να τον συνεχίσει εάν αυτός έχει ξεκινήσει, με λιγότερους από τέσσερις (4) παίκτες.

6.3. Οι αλλαγές των παικτών γίνονται κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι απεριόριστες και γίνονται εφόσον πρώτα εξέλθει του αγωνιστικού χώρου ο ένας παίκτης για να εισέλθει ο άλλος και μετά την άδεια του διαιτητή.

6.4. Η διάρκεια του κάθε αγώνα είναι από δέκα (10) έως είκοσι (20) λεπτά, χωρίς ημίχρονα. και θα ορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτριών. Ο μοναδικός χρονομέτρης είναι ο διαιτητής.

6.5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων ομάδων σε οποιαδήποτε φάση του Τουρνουά η οποία περιέχει αγώνες ομάδων σε ομίλους, θα ισχύουν τα παρακάτω κριτήρια ισοβαθμίας με την εξής σειρά:

  1. Αποτέλεσμα στο μεταξύ των ισοβαθμούντων ομάδων αγώνα.
  2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων.
  3. Καλύτερη επίθεση.
  4. Καλύτερη άμυνα.

6.6. Σε περίπτωση ισοπαλίας στις KNOCKOUT φάσεις του Τουρνουά, όπου αυτές υπάρχουν, δεν θα υπάρχει παράταση και ο αγώνας θα οδηγείται απευθείας στην εκτέλεση πέναλτι (Τρεις εκτελέσεις πέναλτι για κάθε ομάδα).

6.7. Για οποιαδήποτε διασαφήνιση αφορά στον αγώνα, υπεύθυνοι είναι οι εκπρόσωποι των Διοργανωτριών και οι Διαιτητές.

  1. ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Σε κάθε αγώνα θα ορίζεται από τις Διοργανώτριες κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια ένας διαιτητής (εφεξής ο «Διαιτητής»), ο οποίος και θα διευθύνει τους αγώνες. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του Διαιτητή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Διαιτητής διατηρεί το δικαίωμα να αποβάλλει οποιοδήποτε μέλος της ομάδας.

Δεν υπάρχει διαδικασία ενστάσεων, παρά μόνο για αντικανονική συμμετοχή παίκτη λόγω ηλικίας.

Σε καμία περίπτωση δε γίνονται δεκτές ενστάσεις που αφορούν διαιτητικές αποφάσεις και αποτελέσματα.

Οι αποφάσεις του Διαιτητή ή/και των Διοργανωτριών ή/και των εκπροσώπων του είναι τελικές, ανέλεγκτες και δεν επιδέχονται καμίας αμφισβήτησης, ένστασης ή/και ακύρωσης από οποιοδήποτε Συμμετέχοντα.

9.ΠΟΙΝΕΣ

9.1. Με σκοπό την τήρηση της τάξεως και πειθαρχίας κατά τη διάρκεια των αγώνων του Τουρνουά, ισχύει ό,τι αναφέρεται για τις ποδοσφαιρικές ποινές στον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων(ΚΑΠ), ωστόσο η επιτροπή των αγώνων που θα ορίζεται από τις Διοργανώτριες έχει το δικαίωμα να αποβάλλει όποιον παίκτη ή/και οποιαδήποτε ομάδα αναπτύξει ανάρμοστη συμπεριφορά στον αγωνιστικό χώρο κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να τηρούν τους διεθνείς και ελληνικούς κανονισμούς που αφορούν το ευ αγωνίζεσθαι (fair play). Σκοπός είναι η άρτια και ομαλή διεξαγωγή των αγώνων ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλες οι ομάδες να απολαύσουν το Τουρνουά. Προς το σκοπό αυτό, θα τιμωρούνται αυστηρά οι παραβάσεις που προσβάλουν το άθλημα και θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα των Συμμετεχόντων.

9.2. Ομάδα η οποία θα καθυστερήσει να παραταχθεί στο γήπεδο περισσότερο από πέντε (5) λεπτά από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, θεωρείται ότι δεν προσήλθε να αγωνιστεί και χάνει τον αγώνα. Στην περίπτωση αυτή, ο αγώνας κατακυρώνεται στην αντίπαλη ομάδα με σκορ 2-0.

9.3. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός γηπέδων και καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του κάθε αγώνα.

10.1. Οι ομάδες θα αγωνίζονται με διακριτικά φανελάκια που θα προσφέρουν οι Διοργανώτριες.

10.2. Οι παίκτες οφείλουν να μη φέρουν κατά τον αγώνα επικίνδυνα αντικείμενα (ρολόγια, δαχτυλίδια, βραχιόλια κλπ.).

10.3. Κάθε παίκτης υποχρεούται να συμμορφωθεί στις σχετικές υποδείξεις του Διαιτητή, σε περίπτωση δε, αρνήσεώς του αποβάλλεται από τον αγώνα.

10.4. Οι παίκτες μπορούν να φορούν γυαλιά οράσεως με την προϋπόθεση ότι θα δηλώσουν προηγουμένως ότι είναι άθραυστα και ότι διαθέτουν κατάλληλο και ασφαλή μηχανισμό πρόσδεσης στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή.

10.5. Δεν επιτρέπεται στους παίκτες να φέρουν στον αθλητικό τους εξοπλισμό λογότυπα και σήματα εταιριών ανταγωνιστικών των Διοργανωτριών.

11.1. Κατά τη διάρκεια του Τουρνουά θα δημιουργηθεί υλικό backstage ή/και πάσης φύσεως άλλο υλικό σχετιζόμενο με αυτά (ενδεικτικά φωτογραφικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π), το οποίο θα αναρτηθεί στην τηλεόραση (με οποιονδήποτε μέσο ή/και τρόπο και εάν εκπέμπει αυτή), στο διαδίκτυο (Internet), συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό σελίδων κοινωνικής δικτύωσης (Social media), σε έντυπα και στον Τύπο ή άλλως, χωρίς κανένα χρονικό, εδαφικό ή άλλο περιορισμό κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της COCA-COLA 3E. Οι Συμμετέχοντες δίνουν στην COCA-COLA 3E το δικαίωμα δημοσίευσης στοιχείων της προσωπικότητάς τους (ιδίως του ονόματος και της εικόνας τους), καθώς και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου σχετίζεται με τη συμμετοχή τους στο Τουρνουά κατά τα ανωτέρω, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.

11.2. Στο πλαίσιο του Τουρνουά, η COCA-COLA 3E θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων που αναφέρονται στην Αίτηση Συμμετοχής (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) αριθμό κινητού τηλεφώνου), καθώς και αρχείο με αρχεία εικόνας και οπτικοακουστικά αρχεία (αρχεία βίντεο) τα οποία θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του Τουρνουά, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Τουρνουά αλλά και για την προωθητική επικοινωνία της COCA-COLA 3E με κάθε τρόπο και μέσο. Οι Συμμετέχοντες ρητώς συναινούν στη χρησιμοποίηση εκ μέρους της COCA-COLA 3E των προσωπικών τους δεδομένων που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους, με σκοπό να αναρτηθούν δημοσίως στο πλαίσιο του Τουρνουά. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν στην εταιρεία με την επωνυμία Γεώργιος Παπαζαφειρόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ, καθώς και σε συνεργάτες αυτής και της COCA-COLA 3E που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους για τους ως άνω σκοπούς.

11.3. Οι Συμμετέχοντες δίνουν τη συναίνεσή τους στην COCA-COLA 3E να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τους ως άνω σκοπούς. Τα δεδομένα θα τηρηθούν μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997.

11.4. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν μέσω τηλεφωνικής κλήσης στο τηλέφωνο 210 6462810, υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η COCA-COLA 3E.

  1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

12.1. Με την υποβολή των στοιχείων του, την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής και τη συμμετοχή στο Τουρνουά, κάθε Συμμετέχων δηλώνει υπεύθυνα και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα ότι:

Α) Γνωρίζει τους πιθανούς κινδύνους που εμπεριέχονται στο Τουρνουά και ειδικότερα στο άθλημα του ποδοσφαίρου, στο οποίο και επιθυμεί να λάβει μέρος.

Β) Συμμετέχει στο Τουρνουά με αποκλειστικά προσωπική του ευθύνη και γνωρίζει και αποδέχεται ότι οι Διοργανώτριες δεν παρέχουν οιαδήποτε ασφάλιση ζωής για οιαδήποτε ασθένεια, ατύχημα, τραυματισμό, απώλεια ή σωματική βλάβη ήθελε προκύψει από τη συμμετοχή του ή κατά την παρακολούθηση των ποδοσφαιρικών αγώνων του Τουρνουά. Η συμμετοχή στο Τουρνουά ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής των Διοργανωτριών από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης χωρίς κανένα περιορισμό ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη. Οι Διοργανώτριες ή/και οποιοσδήποτε φορέας ή οργανισμός, του οποίου οι εγκαταστάσεις μπορεί να χρησιμοποιούνται για την διεξαγωγή του Τουρνουά απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ενδέχεται να προκύψει καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής των Συμμετεχόντων στο Τουρνουά.

Γ) Έχει συμβουλευτεί ειδικό γιατρό με σκοπό τη συμμετοχή του στο Τουρνουά και βεβαιώνει ότι είναι σε θέση να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα προσκομίσουν σύμφωνη σχετική ιατρική γνωμάτευση.

Δ) Παραιτείται ανεπιφύλακτα από κάθε απαίτηση οιασδήποτε φύσης σε βάρος των Διοργανωτριών για κάθε ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν, καθίσταται δε αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη τυχόν προκαλέσει στους υπόλοιπους Συμμετέχοντες ή/και σε τρίτους από οποιαδήποτε αιτία στα πλαίσια του Τουρνουά.

Ε) Αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι οι Διοργανώτριες δε φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτόν και υποχρεούται να αποζημιώσει τις Διοργανώτριες για οποιαδήποτε απαίτηση, ποσό, κόστη, ζημίες ή έξοδα (ενδεικτικά δικαστικές δαπάνες και/ή εύλογα νομικά έξοδα) που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με οποιοδήποτε ατύχημα, απώλεια ή ζημία ήθελε προκληθεί κατά τη συμμετοχή του ή κατά την παρακολούθηση του Τουρνουά.

ΣΤ) Γνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι οι Διοργανώτριες πέραν του κόστους διεξαγωγής του Τουρνουά (ενδεικτικά κόστη ενοικίασης εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κτλ) δεν καλύπτει καμία δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο του κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του επάθλου αλλά και κατά τη συμμετοχή του στο Τουρνουά κατά τα ανωτέρω (ενδεικτικά έξοδα μεταφοράς).

12.2. Η συμμετοχή στο Τουρνουά συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι των Διοργανωτριών.

12.3. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με το Τουρνουά επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

12.4. Οι παρόντες όροι βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέσω της ιστοσελίδας